Thạc sĩ Du lịch 

1. Mục tiêu chương trình đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Du lịch là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về Du lịch, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực Du lịch trong môi trường khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường làm việc. Thông thạo tiếng Anh trong lĩnh vực Du lịch.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

+ Về kiến thức:

 • Vận dụng được các kiến thức chung, cơ sở, chuyên ngành được bổ sung, cập nhật và nâng cao vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.
 • Vận dụng khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề về du lịch.
 • Vận dụng kiến thức về nghiên cứu khoa học để có thể nghiên cứu trong hoạt động kinh doanh du lịch và quản lý du lịch.
 • Vận dụng kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

+ Về kỹ năng:

 • Áp dụng kỹ năng quản lý, điều hành và triển khải các công việc cụ thể trong ngành du lịch.
 • Áp dụng khả năng nghiên cứu, thống kê. hoạch định chiến lược trong lĩnh vực du lịch.
 • Vận hành các công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch.
 • Sử dụng được thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Viết được báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn và trình bày được rõ ràng các ý kiến, phản biện một vấn đề của chuyên ngành.

+ Về thái độ:

 • Khả năng chính trị, đạo đức cá nhân, nghề nghiệp (trung thực, nghiêm túc, tôn trọng người khác và tự trọng cá nhân, cầu thị và ý thức vươn lên).
 • Khả năng làm việc độc lập, chủ động và sáng tạo trong công việc.
 • Khả năng áp dụng nguyên tắc có trách nhiệm với cộng đồng, tuân thủ pháp luật và biết bảo vệ chân lý, ủng hộ sự đổi mới, tiến bộ.

2. Vị trí công việc có thể đảm nhận sau tốt nghiệp

– Giảng viên ở các cơ sở đào tạo du lịch từ cao đẳng đến đại học;

– Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu có liên quan đế du lịch;

– Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương đến địa phương;

– Nhà quản lý, điều hành ở các công ty du lịch, lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống…;

– Các vị trí công việc khác trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

 

Bản mô tả chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Đề cương chi tiết