Thông báo v/v đăng ký đồng phục khoa năm 2022

Lưu ý: Sinh viên đăng ký và phản hồi trong thời gian quy định, sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
Sinh viên khóa trước có nhu cầu mua đồng phục mới có thể đăng ký đợt này.
Khoa DL&VNH